دوره و شماره: دوره 33، شماره 3، پاییز 1398 
11. مقایسه اثر چند ماده آلی و بیوچار آن‌ها بر برخی ویژگی‌های خاک

صفحه 401-414

10.22092/ijsr.2019.124963.426

شهرزاد کرمی؛ جعفر یثربی؛ صدیقه صفرزاده شیرازی؛ عبدالمجید رونقی؛ رضا قاسمی فسائی