بر اساس نویسندگان

آ

 • آزادی، ابوالفضل [1] دانشجوی دکتری بخش علوم خاک دانشگاه شیراز
 • آزادی، فرناز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم خاک واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • آزوغ، علی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • آقایی، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
 • آقاجانی، آمنه [1] کارشناس ارشد خاکشناسی (بیولوژی خاک)
 • آناقلی، امین [1] استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • آیینه حیدری، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنرکرمان

ا

ب

پ

 • پاک نژاد، علی رضا [1] مربی پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد- دزفول. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • پاک نژاد، علی رضا [1] مربی پژوهش بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران
 • پاک‌نژاد، علی رضا [1] مربی پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران
 • پری زنگنه، عبدالحسین [1] استاد گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، ایران
 • پیرسته انوشه، هادی [1] استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • پیروان، حمیدرضا [1] استادیار پژوهشکده پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • پرویزی، یحیی [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه
 • پرویزی، یحیی [1] استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • پرویزی، یحیی [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
 • پروین، محسن [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد داراب
 • پسندیده، محمد [1] دانشجوی دکتری گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • پسندیده، محمد [1] محقق بخش تحقیقات شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، موسسه تحقیقات خاک و آب
 • پیشگیر، معصومه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، خوزستان
 • پناهپور، ابراهیم [1] دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • پهلوان‌راد، محمدرضا [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زابل، ایران
 • پوررضا، مرتضی [1] استادیار گروه منابع طبیعی دانشگاه رازی
 • پوررضا بیلندی، محسن [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

 • دادیور، مسعود [2] عضو هیأت علمی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • دارابی، عبدالستار [1] استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • دیالمی، حجت [1] مربی پژوهشی، پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • دیانت مهارلویی، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • داودی، محمد [1] کارشناس ارشد خاک‌شناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • داوری، کامران [1] استاد گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
 • داوری، کامران [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
 • داوری، مسعود [1] استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان
 • داوری، مسعود [1] استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • داوودی، محمدحسین [1] استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب
 • داوودی، محمد حسین [1] استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • دبستانی رضوی، سیما [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه فردوسی مشهد
 • دریاشناس، سروش [1] کارشناس ارشد موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران،ایران
 • دریاشناس، عبدالمحمد [1] استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب کشور،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • دردی پور، اسماعیل [1] دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • دستفال، منوچهر [1] مربی پژوهش بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، داراب، ایران
 • دلاور، محمد امیر [1] دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • دلبری، معصومه [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه زابل
 • دلبری، معصومه [1] استادیار دانشگاه زابل
 • دلسوز خاکی، بهاره [1] دانش آموخته دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان ( خوراسگان)، گروه علوم خاک، اصفهان، ایران
 • دلسوز خاکی، بهاره [1] محقق، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج. ایران
 • دلسوز خاکی، بهاره [1] محقق، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • دلفیه، مژگان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • دهقانی، فرهاد [1] استادیار پژوهش مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • دهقانی، فرهاد [1] استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • دهقانی بیدگلی، رضا [1] استادیار دانشگاه کاشان
 • ده‌مرده، خداداد [1] کارشناس ارشد بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش و کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زابل، ایران
 • دهنورد، سارا [1] دانشجوی سابق کارشناس ارشد باغبانی دانشگاه تربیت مدرس
 • دواتگر، ناصر [1] استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
 • دواتگر، ناصر [1] استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کرج، ایران
 • دواتگر، ناصر [2] استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • دواتگر، ناصر [1] استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
 • دواتگر، ناصر [1] دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • دوات گر، ناصر [1] استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات کشور برنج، رشت، ایران
 • دوات‌گر، ناصر [1] استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب
 • دوات‌گر، ناصر [1] استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات برنج کشور
 • دوات‌گر، ناصر [1] دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • دوات‌گر، ناصر [1] دانشیار، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج. ایران
 • دوات‌گر، ناصر [1] دانشیار، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج. ایران
 • دورودیان، حمید رضا [1] استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان، لاهیجان، ایران

ذ

ر

 • راهب، علیرضا [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
 • راهخدایی، اسماعیل [1] مربی پژوهشی، پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • راهنمایی، رسول [1] استادیار دانشگاه تربیت مدرس
 • راهنمائی، رسول [1] استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
 • رجالی، فرهاد [1] دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • رجالی، فرهاد [1] دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • ریحانی تبار، عادل [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • ریحانی‌تبار، عادل [1] دانشیار دانشگاه تبریز
 • ریحانی‌تبار، عادل [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • رحیمی، طیبه [1] دانش‌آموخته دکتری گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رحیمی، قاسم [1] استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده کشاورزی
 • رحمانی، اصغر [1] دانشجوی دکتری مدیریت منابع خاک گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه تهران
 • رحیمیان، محمدحسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهرکرد
 • رحمتی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه
 • رحیمی خوب، علی [1] استاد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • رزاقی، فاطمه [1] استادیار بخش مهندسی آب و مرکز مطالعات خشکسالی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • رستمی، محمد علی [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران
 • رستمی‌نیا، محمود [1] استادیار گروه مهندسی آب و خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • رسولی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شاهد
 • رسولی، نجمه [1] دانشجوی سابق ارشد دانشگاه گیلان
 • رسولی، نجمه [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • رشیدی، مینا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • رشیدی، ناصر [1] مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران
 • رضایی، ناهید [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • رضازاده، رمضان [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
 • رضایی فرد، مهرداد [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • رضائی، لیلا [1] کارشناس ارشد آزمایشگاه فیزیک خاک، مؤسسه تحقیقات برنج کشور
 • رضائی، لیلا [2] دانشجوی دکتری، علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • رضائی، لیلا [1] کارشناس ارشد آزمایشگاه فیزیک خاک، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • رضوی، زهرا [1] دانشجوی دکتری دانشکده محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان
 • رفیع، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری، گروه خاک‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • رمضانپور، حسن [1] دانشیار دانشگاه گیلان
 • رمضانپور، حسن [1] عضو هیئت علمی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • رمضانی‌مقدم، محمدرضا [1] استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • رنجبر، آرش [1] دانشجوی فارغ التحصیل دکتری گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • رنجبر، حجت الله [1] استاد گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنرکرمان
 • رنجبرفردوئی، ابوالفضل [1] دانشیار دانشگاه کاشان
 • رهباریان، راهله [1] استاد یار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، ایران
 • رهنما، عبدالامیر [1] دانشیار پژوهشی، پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • رهنما، مجید [1] استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • رودپیما، محسن [1] استادیار دانشگاه شاهد تهران
 • رود‌پیما، محسن [1] استادیار گروه علوم خاک، دانشگاه شاهد
 • رودگرمی، پژمان [1] استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات جنگل‌ها ومراتع کشور
 • روشنی، قربان علی [1] عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات پنبه گرگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • رونقی، عبدالمجید [1] استاد بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • رونقی، عبدالمجید [1] استاد دانشگاه شیراز
 • رونقی، عبدالمجید [1] دانشگاه شیراز
 • رونقی، عبدالمجید [1] استاد بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • رئیسی، طاهره [1] دانشجوی سابق دکتری گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • رئیسی، طاهره [1] استادیار پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر
 • رئیسی، طاهره [1] استادیار مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رامسر، ایران
 • رئیسی، طاهره [1] دانشجوی دکتری دانشگاه شهرکرد
 • رئیسی، فایز [1] استاد گروه خاکشناسی دانشگاه شهرکرد
 • رئوف، مجید [1] استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

ز

 • زارع، علی اکبر [1] دانش‌آموخته دکتری خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • زارع، لیلا [1] دانشجوی دکتری بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • زارع، نرجس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری وزهکشی، مهندسی آب، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • زارعی، زهرا [1] دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد، بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • زارعی، مهدی [1] دانشیار بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • زارعی، مهدی [1] دانشیار بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • زارعیان، غلامرضا [1] دانشجوی دکتری بخش علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • زارعیان، غلامرضا [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • زارعیان، فاطمه [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، و مسئول مکاتبات
 • زارع حقی، داوود [2] استادیار علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • زاهدی، حسین [1] استادیار گروه زراعت دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی اسلامشهر
 • زیبایی، زهرا [1] دانشجوی دکتری علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • زمانی، عباسعلی [1] استادیار گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، ایران
 • زنگی‌آبادی، مهدی [1] محقق بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • زینلی، ابراهیم [1] دانشیار گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

س

ش

ص

ض

 • ضیاییان، عبدالحسین [1] دانشیار بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • ضیاییان، عبدالحسین [1] دانشیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • ضیاتبار احمدی، سید رسول [1] کارشناس ارشد باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی
 • ضیائیان، عبدالحسین [1] دانشیار بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • ضیائیان، عبدالحسین [1] دانشیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • ضیائیان، عبدالحسین [1] دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • ضرابی، محبوبه [2] استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه ملایر

ط

 • طاعتی، عباس [1] دانشجوی سابق کارشناس ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
 • طاهری، مهدی [1] استادیار و عضو هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران
 • طاهری آبکنار، کامبیز [1] دانشیار گروه جنگل‌شناسی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
 • طباخیان، شیدا [1] محقق موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • طباطبائی، سیدحسن [1] دانشیار و عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد
 • طباطبائی، سید علی [1] دانشیار بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • طهرانی، محمد مهدی [1] استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کرج، ایران
 • طهماسبی، پژمان [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

 • واحدی، سمیرا [1] کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، محقق بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران
 • واحدی، علی اصغر [1] دانش آموخته دکتری، گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
 • واعظی، علی‌رضا [1] استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • وراوی پور، مریم [1] دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • وزیری، بهمن [1] دانشجوی دکتری منابع آب، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • ویس کرمی، غلام حسن [1] دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
 • وطن‎آرا، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • وفایی، مصیب [1] کارشناسی ارشد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • وفاخواه، مهدی [1] دانشیار گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی تربیت مدرس نور

ه

ی