بر اساس نویسندگان

آ

  • آزادی، ابوالفضل [1] دانشجوی دکتری بخش علوم خاک دانشگاه شیراز
  • آزادی، فرناز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم خاک واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
  • آزوغ، علی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
  • آقایی، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
  • آقاجانی، آمنه [1] کارشناس ارشد خاکشناسی (بیولوژی خاک)
  • آناقلی، امین [1] استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
  • آیینه حیدری، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشک