دوره و شماره: دوره 29، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 243-381 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تأثیر پتاسیم و روی بر برخی واکنش‎های گندم (Triticum aestivum L.) به تنش شوری

صفحه 243-258

10.22092/ijsr.2015.103427

بابک متشرع زاده؛ فاطمه وطن‎آرا؛ غلامرضا ثواقبی فیروز‌آبادی


4. بررسی تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاهی و کمپوست مصرف شده قارچ بر رشد و عملکرد گیاه گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum)

صفحه 285-296

10.22092/ijsr.2015.103435

علی‌اشرف سلطانی طولارود؛ سید رسول ضیاتبار احمدی؛ بهروز اسماعیل‌پور؛ کاظم خاوازی؛ سولماز فتح العلومی


6. بررسی تأثیر روش‌های مختلف خاکورزی بر برخی از خصوصیات فیزیکی خاک

صفحه 309-320

10.22092/ijsr.2015.103440

یدالله قاسمی عبدالملکی؛ مهدی قاجار سپانلو؛ محمد علی بهمنیار


10. ارزیابی تأثیر آلودگی نفتی بر شدت آب‌گریزی خاک در بختیاردشت اصفهان

صفحه 359-369

10.22092/ijsr.2015.103509

نسرین سعادتی؛ ناصر دواتگر؛ محسن رودپیما؛ محمدرضا مصدقی؛ عبدالامیر بستانی