بررسی تأثیر پتاسیم و روی بر برخی واکنش‎های گندم (Triticum aestivum L.) به تنش شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد فقید گروه علوم و مهندسی خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

شوری از مهمترین تنش­های غیر زنده و محدودکننده تولید محصولات کشاورزی به شمار می­رود. به منظور بررسی اثرات تغذیه‎ای عناصر غذایی پتاسیم و روی در کاهش اثرات سوء تنش شوری بر برخی پاسخ­های گندم، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر مبنای طرح پایه کاملاً تصادفی در دو خاک شور و غیر شور با سه تکرار انجام شد تیمارهای مورد بررسی شامل سه سطح روی (صفر، 5 و 10 میلی گرم در کیلوگرم روی خالص از منبع سولفات روی) و سه سطح پتاسیم (صفر، 200 و 400 میلی­گرم در کیلوگرم K2O از منبع سولفات پتاسیم) بود. نتایج آزمایش نشان داد تنش شوری، هر یک از صفات وزن خشک برگ، اندام هوایی و ریشه را به ترتیب به میزان 1/14، 18 و 9/20 درصد کاهش داد. کاربرد 10 میلی­گرم در کیلوگرم روی در شرایط شور وزن خشک اندام هوایی را نسبت به تیمار شاهد 70 درصد افزایش داد. با افزایش شوری، جذب پتاسیم کاهش یافت (19.7%) و تیمار 400 میلی­گرم پتاسیم و 10 میلی­گرم روی سبب بهبود رشد به میزان 36.7 درصد گردید. همچنین شوری نسبت K+/Na+  را کاهش داد. در مجموع، مدیریت عناصر غذایی به ویژه پتاسیم و روی می‎تواند به عنوان یکی از روش‎های کاهش اثر تنش شوری در نظر گرفته شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Potassium and Zinc on Some Responses of Wheat (Triticum aestivum L.) under Salinity Stress

نویسندگان [English]

  • B. Motesharezadeh 1
  • F. Vatanara 2
  • G. R. Savaghebi 3
چکیده [English]

Salinity is the most significant abiotic stress limiting agricultural production. In order to study the interactive effects of K and Zn on reduction of salinity harmful effects on vegetation characteristics of wheat plant, a greenhouse factorial experiment was conducted in a completely randomized design with three replications. Treatments included three levels of Zn (0, 5, 10 mg Zn.kg-1 soil), three rates of K (0, 200, 400 mg K2O.kg-1 soil) and two levels of salinity (saline soil, non-saline soil), which were applied to the potting soils. Results showed that applications of K and Zn decreased the dry weight of leaf, shoot and root by, respectively, 14.1%, 18.0% and 20.9%. But, application of 10 mg Zn kg-1 soil increased shoot dry weight (70%). Also, salinity increased shoot K uptake (19.7%) and application of 400 mg K2O kg-1 soil and 10 mg Zn kg-1 soil increased it (36.7%). Salinity decreased K/Na ratio. Thus, nutrient element management, especially K and Zn, could decrease the effects of salinity stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • abiotic stress
  • dry matter
  • NA+
  • K2SO4
  • ZnSO4