نویسنده = محمد جعفر ملکوتی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تیمارهای زیستی فسفاتی و روی بر جزء‌بندی فسفرمعدنی در خاک ناحیه ریشه دو رقم لوبیا

دوره 33، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 167-179

10.22092/ijsr.2019.119758

محمود محمدی؛ محمد جعفر ملکوتی؛ کاظم خاوازی؛ فرهاد رجالی؛ محمد حسین داوودی