دوره و شماره: دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 477-606 
10. پراکنش عناصر سنگین ناشی از کاربری‌های انسانی در خاک پارک ملی بمو

صفحه 585-597

10.22092/ijsr.2014.100026

فاطمه هوشمند فیروزآبادی؛ علی اکبر کریمیان؛ محمدرضا علمی؛ حمیدرضا عظیم‌زاده