اثر کلات EDTA و کود گاوی بر میزان جذب کادمیوم به وسیله گل همیشه بهار در یک خاک آلوده

نویسندگان

1 گروه باغبانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 گروه خاکشناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 گروه اصلاح نباتات، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

آلودگی خاک‌ به کادمیم می­تواند سبب کاهش تولیدات گیاهی و افزایش خطر استفاده از محصولات گیاهی آلوده به این فلز توسط انسان و حیوانات شود. این پژوهش با هدف بررسی اثر کی‌لیت EDTA  بر میزان جذب کادمیوم در گل همیشه بهار(Calendula officinalis L.)  به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی شامل کاربرد مقادیر 0(Co)، 25 (C25) و 50 (C50) مگاگرم‌ در هکتار کود گاوی در یک خاک آلوده به کادمیوم با مقادیر 0(Cd0)، 5 (Cd5) و 10 (Cd10) میلی گرم کادمیوم بر کیلوگرم‌ خاک و همچنین کاربرد دو سطح کی لیت EDTA در غلظت­های 0(E0) و 5/2 (E2.5) میلی­مول بر کیلوگرم خاک بود.  کاربرد 5/2 میلی مول­کی لیت EDTA در خاک تیمار‌شده با 25 و 50 مگاگرم در هکتار کود گاوی و آلوده به 10 میلی‌گرم کادمیوم در کیلوگرم به ترتیب باعث افزایش 25% و 41 درصدی در جذب کادمیوم شاخساره گیاه شد، همچنین کاربرد 5/2 میلی مول کی‌لیت EDTA باعث افزایش فاکتور انباشت زیستی کادمیوم ریشه و شاخساره گیاه شد. نتایج این تحقیق نشان داد که که کاربرد 5/2 میلی مول کی‌‌لیت EDTA توانست با افزایش قابلیت دسترسی کادمیوم در خاک  نقش مهمی در افزایش پالایش کادمیوم در خاک تیمار شده با مواد آلی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of EDTA Chelate and Cow Manure on Cd Uptake by Pot Marigold in a Polluted Soil

نویسندگان [English]

  • H. R. Mashayekhi 1
  • A. H. Baghaie 2
  • M. Gomarian 3
1 Department of Horticulture, Saveh branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
2 Department of Soil Science, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
3 Department of Plant Breeding, Arak branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]