نویسنده = قربان علی روشنی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر محلول پاشی لیوناردیت، نیتروژن و پتاسیم بر رشد ریشه، جذب عناصر غذایی و عملکرد گندم دیم

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-11

10.22092/ijsr.2018.116555

الناز عزیززاده؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ ابراهیم زینلی؛ قربان علی روشنی