نویسنده = صبا کاویان
تعداد مقالات: 1
1. اثر زئولیت و منبع نیتروژن بر کاهش آبشویی نیتروژن از یک خاک آهکی زیر کشت ریحان در شرایط گلخانه

دوره 32، شماره 1، بهار 1397، صفحه 46-56

10.22092/ijsr.2018.116559

صبا کاویان؛ سید علی اکبر موسوی؛ زهره بوالحسنی؛ صدیقه شراره